Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Blincx is een onderneming in de vorm van een eenmanszaak die zich ten doel stelt het aanbieden en faciliteren van online cursussen, masterclasses, consultancy en adviestrajecten.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Opdrachtgever” verstaan: de (rechts)persoon of het samenwerkingsverband van (rechts)personen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruik maakt van de diensten van Blincx en Blincx de opdracht geeft leveringen en/of diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Overeenkomst” verstaan: de rechtsbetrekking tussen Blincx en opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Diensten” verstaan: alle door  Blincx en/of door haar ingeschakelde derden aan opdrachtgever geleverde producten en/of diensten, onder andere inhoudende het aanbieden en faciliteren van online cursussen, masterclasses, consultancy en adviestrajecten, alsmede alle andere door Blincx ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Website” verstaan: de website www.blincx.nl.

 Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen opdrachtgever en Blincx gesloten Overeenkomsten waarbij Blincx diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk met Blincx zijn overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van opdrachtgever.

 Artikel 3 De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Opdrachtgever kan contact opnemen met Blincx via de website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden diensten. Vervolgens zal Blincx met opdrachtgever overleggen over de verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail wordt verstuurd. De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.
 3. Opdrachtgever kan tevens bestellingen plaatsen op de website. De overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van de bestelling.
 4. Als Blincx een bevestiging naar opdrachtgever stuurt, is deze beslissend voor de inhoud en uitleg van de overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Blincx kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Blincx dan maken deze geen deel uit van de overeenkomst, tenzij Blincx deze schriftelijk bevestigt.
 6. Een opdracht door opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Blincx.

 Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Blincx zal zich inspannen de diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken uit te voeren.
 2. Blincx heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden neemt Blincx de nodige zorgvuldigheid in acht en zal bij de selectie van deze derden dit zoveel als dit in de relatie tot opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van opdrachtgever, en worden door Blincx doorbelast aan opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Blincx aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Blincx worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Blincx zijn verstrekt, heeft Blincx het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Blincx haar diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Blincx hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Aan Blincx dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen en/of aan te vullen, zullen Blincx en opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht wordt vooraf een aparte afspraak over de honorering gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra diensten tegen het gebruikelijke tarief worden gefactureerd.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Blincx op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen Blincx en opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

 Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Blincx is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Blincx goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Blincx bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, is Blincx gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 Artikel 7 Annulering

1. Annulering van de overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk.

 Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW tenzij anders vermeld.
 2. Blincx heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan opdrachtgever.
 4. Betaling geschiedt via iDeal, PayPal, CreditCard of op factuurbasis.
 5. Alle facturen dienen te worden betaald met inachtneming van een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 6. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Blincx mede te delen.
 7. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot de tijdige betaling van een factuur, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een verdere ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien Blincx besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 7 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 9. Het staat Blincx vrij om het verrichten van de diensten op te schorten zolang opdrachtgever de opeisbare vordering overeenkomstig lid 7 van dit artikel niet heeft voldaan.

 Artikel 9 Levering

 1. Bij de aanschaf van een online cursus krijgt de opdrachtgever binnen 48 uur toegang tot de dienst. Indien het een masterclass, advies of training op maat betreft, vindt de levering en/of verrichting van de dienst plaats in overleg met de opdrachtgever.
 2. Indien de levering en/of dienst niet binnen deze termijn geschiedt, meldt opdrachtgever dit aan Blincx. Blincx draagt er zorg voor dat de levering en/of dienst zo snel mogelijk geschiedt, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mogelijk is.
 3. Het niet-tijdig leveren van Blincx is geen geldige reden voor de ontbinding van de overeenkomst.
 4. Alle transportrisico’s van producten, waaronder begrepen digitaal dataverkeer, komen voor rekening van opdrachtgever.

 Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle producten geleverd door Blincx blijven eigendom van Blincx, zolang deze producten niet of niet geheel zijn betaald.
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Blincx door zaaksvorming of anderszins tenietgaat, behoudt Blincx zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen opdrachtgever nog aan Blincx verschuldigd is of zal zijn. Opdrachtgever dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van Blincx te vestigen.

 Artikel 11 Garanties

 1. Blincx geeft geen garanties omtrent de geleverde diensten.

 Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Blincx is niet aansprakelijk voor schades, indien door opdrachtgever onjuiste of niet van belang zijnde gegevens zijn verstrekt.
 2. De termijn als genoemd in artikel 9 lid 1 van deze Algemene voorwaarden kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht wordt de levertermijn na te komen, is Blincx nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft opdrachtgever geen recht de producten of diensten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de producten of diensten te weigeren, noch is Blincx enige vergoeding verschuldigd jegens opdrachtgever.
 3. Blincx is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de diensten van Blincx, verleent de opdrachtgever de bevoegdheid aan Blincx om, als een door Blincx ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 4. Blincx is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 5. Blincx is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de website.
 6. Blincx is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, in geval deze worden veroorzaakt door overmacht als bedoeld in artikel 13 van deze Algemene voorwaarden.
 7. De opdrachtgever vrijwaart Blincx voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de leveringen en diensten.
 8. Indien Blincx aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Blincx met betrekking tot haar diensten.
 9. De aansprakelijkheid van Blincx is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Blincx niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door opdrachtgever betaalde bedrag.
 10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Blincx.
 11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 Artikel 13 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Blincx, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Blincx zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Blincx, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Blincx overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Blincx heeft gemaakt met betrekking tot de overeenkomst.

 Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Blincx kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

 Artikel 15 Intellectuele eigendom

 1. Blincx behoudt zich de rechten van intellectueel eigendom voor van alle producties die afkomstig zijn van Blincx.
 2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van gegevens aan Blincx. Opdrachtgever vrijwaart Blincx tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

 Artikel 16 Klachtenregeling

 1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient opdrachtgever dit schriftelijk te melden aan Blincx.

 Artikel 17 Identiteit van Blincx

 1. Blincx is bij de KvK geregistreerd onder nummer 72015349 en heeft als btw-identificatienummer NL001849421B96. Blincx is gevestigd aan Peter van der Kieftlaan 22. 3871 WG Hoevelaken.
 2. Blincx is per e-mail te bereiken via info@blincx.nl, middels de website www.blincx.nl en telefonisch op +31610053870.

 Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Blincx en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Blincx en opdrachtgever mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Midden Nederland.

 

Neem contact op

Telefoon: +31 6 100 538 70
mail: hello@blincx.nl

Algemene Voorwaarden
Privacy Verklaring

9 + 7 =